16 Dec 2011

வித்தை

¦Ã¡õÀ ÍÄÀõ. ¯¼ÉÊ¡ ¿£ þô§À¡ ®ÎÀðθ¢ðÊÕì¸¢È ¦¾¡¨Ä측𺢠¿¡¼¸ §Å¨Ä¨Â ¿¢ÚòÐ. ´Õ §Å¨Ç ¿£ «¨¾ò ¦¾¡¼÷óÐ ¦ºïº¡Öõ, ¿£ «ÐÄ À¡÷ì¸ô §À¡È ÀÄý ¦Ã¡õÀ þÕ측Ð. ¿¡ý ¦º¡øÈ Á¡¾¢Ã¢ ¦ºö. ¿£ ¿¢¨È ġÀõ ºõÀ¡¾¢ì¸ÏõÛ ±ý¸¢ð¼ ¦º¡øĢ¢Õó¾ þø¨Ä¡?

±ØòÐô ÀÊÅò¾ô Àò¾¢ ¸Å¨ÄôÀ¼¡§¾. þô§À¡ ¿£ ‘„¤ð’ Àñ½¢ì¸¢ðÎ þÕìÌÈ ¿¡¼¸ô ÀÊÅò¾ ¯ý ¸½Å÷¾¡ý ±Ø¾¢É¡ÕýÛ ¦º¡ýÉ þø¨Ä¡? «Ð §À¡Ðõ. ¿£ ¯¼§É ¯ý ¸½Åà «ó¾ô ÀÊÅò¾ ´Õ ¾¢¨ÃôÀ¼ ‘Š¸¢Ã¢ô𒼡 Á¡ò¾î ¦º¡øÖ. «ÅÕìÌõ «Ð ¸ÊÉÁ¡ þÕ측Ð. ¯ý ¸½Å§Ã¡¼ Òâóн÷¨Åô ÀüÈ¢ ±ÉìÌ ¿øÄ¡§Å ¦¾Ã¢Ôõ.


þÐÄ ¦Ã¡õÀ Ó츢Âõ ±ýÉýÉ¡, ¾¢¨ÃôÀ¼Á¡ Á¡ò¾ô§À¡È þó¾ ¿¡¼¸ò§¾¡¼ ¾¨ÄôÀ Ó¾øÄ ¿¡Á Á¡ò¾Ïõ. ‘´Õ ¾¢Â¡¸õ’Û ¾¨ÄôÒ ¨Åì¸î ¦º¡øÄ¢ ¯ÉìÌ Â¡Õ ³Ê¡ ¦¸¡Îò¾Ð? þÐÄ Ä¡À§Á þøÄ. ¿£Ôõ ¯ý ¸½ÅÕõ À½õ Àñ½ ¿¢¨É츢ȣí¸Ç¡, ºã¸ô À½¢ ¦ºöÂô §À¡È£í¸Ç¡? ¿£ ´ýÉ ÁÈóм¡¾. ¿£í¸ ±Îò¾¢ÕìÌÈ Åí¸¢ì ¸¼¨Éò ¾¢ÕôÀ¢ì ¸ðÊ¡¸Ïõ. ´Õ §Å¨Ç ¿¡¼¸§Á¡ À¼§Á¡ µ¼§ÄýÉ¡, ±ôÀÊì ¸¼¨Éò ¾¢ÕôÀ¢ì ¸ðÎÅ£í¸?


Ó¾ø À¢ÃÉ, ¾¨ÄôÒ. «¾ Ó¾øÄ Á¡òÐí¸. ‘§¸ðº¢’¡ ´Õ ¾¨ÄôÀò §¾÷ó¦¾Îí¸. ¸Å÷¡ þÕó¾¡Öõ ÀÚ¢ø¨Ä. ¸¡ÄòÐìÌ ±ò¾ Á¡¾¢Ã¢ þÕì¸Ïõ. ¿¡ý ±ó¾ Á¡¾¢Ã¢ ¾¨Äô¨Àô ÀâóШÃ츢§ÈýÉ¡, ‘¸¡¾ø ±ýÛõ ͸ó¾õ’ í¸¢È ¾¨ÄôÒ¾¡ý.


¿£ ´ýÉ ÁÈóм¡¾. þô§À¡ ¯ûÇ ¿¢¨Ä墀 ‘¸¡¾ø’ í¸¢È Å¡÷ò¨¾Â ÀÂýÀÎò¾¢É¡§Ä À¼õ ¿øÄ¡ ´Îõ. ¿¡Á þó¾î Ýú¿¢¨Ä ¿øÄ¡ ÀÂýÀÎò¾¢ì¸Ïõ. ¿¡¼¸ò¾ô À¼Á¡ Á¡òÐÈ §Å¨Ä ¿£ ±ý¸¢ð¼ Å¢ðΠŢÎ. «¾ ±ôÀÊ ¦ºöÂÈÐýÛ ±ÉìÌò ¦¾Ã¢Ôõ. ¿£ «ÛôÀ¢Â¢Õó¾ ‘´Õ ¾¢Â¡¸õ’ íÌÈ ‘Š¸¢Ã¢ôð’¼ ÀÊîÍô À¡÷ò§¾ý. «ÐÄ ®÷ìÌÈ «Ç×ìÌ ´ýÛ§Á þøÄ. ¬É¡Öõ «¾ôÀò¾¢ ¿¡õ ¸Å¨ÄôÀ¼ §Åñ¼¡õ. þô§À¡ ¯ûÇ Ãº¢¸÷¸û «¾ôÀò¾¢ ±øÄ¡õ ¸Å¨ÄôÀ¼Á¡ð¼¡í¸.


¿£ ¸Å¨Ä§Â À¼¡¾. ³õÀÐ ¿¢Á¢º ¿¡¼¸ò¾ ¦ÃñÎ Á½¢§¿Ã À¼Á¡ ±ôÀÊ Á¡ò¾ÈÐíÌÈ Å¢ò¨¾ ±ÉìÌò ¦¾Ã¢Ôõ. «ó¾ô ¦À¡ÚôÒ ±ý¸¢ð¼ Å¢Î. ¿¡ý «¨¾ôÀò¾¢ «¾ ±ØÐÉ ¯ý ¸½Å÷¸¢ð§¼§Â §Àº¢ì¸¢§Èý.


(Petikan cerpen “Å¢ò¨¾” di atas adalah terjemahan cerpen “Pesona Kad Cinta Kita” yang pertama kali tersiar di akhbar Mingguan Watan pada 20 Ogos 1995. Cerpen asal “Pesona Kad Cinta Kita” dalam Bahasa Malaysia karya Uthaya Sankar SB turut termuat dalam buku Surat Dari Madras yang menang Hadiah Sastera Perdana Malaysia 1998/99. Cerpen “Å¢ò¨¾” yang diterjemahkan oleh M. Balachandran termuat dalam antologi “þÇ Áɾ¢ý §Å÷¸û” yang ditaja penerbitannya oleh Uthaya Sankar SB pada 1997. Sila KLIK DI SINI bagi senarai cerpen lebih lengkap.)